Księga obiektu budowlanego [pu/pb-50] marki Firma krajewski promocja 2020

jest dostępny w sklepie DRUKI AKCYDENSOWE

Parametry

Producent:FIRMA KRAJEWSKI
Kategoria:Druki akcydensowe

Opis

Przedmiotem tej transakcji jest książka obiektu budowlanego w 2 wersjach: oprawa miękka, a także oprawa twarda. Środek książki jest identyczny - zgodny z załącznikiem do Dz. U. Nr 120 2003 roku, książki różnią się sposobem oprawy i kolorystyką okładek. Wszystkie książki spełniają warunki oprawy trwałej (wymóg nałożony poprzez ustawodawcę)a na dodatek posiadają przewiercone otwory do zaplombowania.

Zgodnie z art. 64.1, ustawy Prawo Budowlane właściciel albo zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku i obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, jednorodzinnym książkę obiektu budowlanego.

Wzór księgi obiektu budowlanego ustanawia zał. Nr 1 do Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz 1134
Kiedy mamy obowiązek prowadzenia księgi obiektu budowlanego?
Książkę obiektu budowlanego należy prowadzić praktycznie dla każdego obiektu budowlanego, dla którego istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na wykorzystywanie. Obowiązek ten dotyczy ponadto obiektów już istniejących, niezależnie od daty ich oddania do używania, jeżeli wcześniej nie występował obowiązek prowadzenia takiej książki. Jeżeli w sytuacji istniejących wcześniej obiektów budowlanych jest prowadzona książka w odmiennej formie, niżeli to określają aktualnie obowiązujące przepisy konieczne jest założenie nowej książki, po zakończeniu obecnie wypełnianego tomu.
Z obowiązku prowadzenia księgi obiektu budowlanego zwolnieni są:
 • właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • właściciele budynków budownictwa zagrodowego i letniskowego
 • właściciele i zarządcy dróg i obiektów mostowych oraz kładek dla pieszych i tuneli
 • właściciele budowli śladowej architektury i innych nie wymagających pozwolenia na budowę (art. 29 ust 1 Ustawy Prawo Budowlane)
Zakładanie książki i jej wypełnianie
Książkę należy założyć z chwilą podania obiektu do używania i systematycznie prowadzić aż do jego rozbiórki. W przypadku gdy obiekt już istnieje, nową książkę zakładamy z chwilą wyczerpania miejsca na pisy w starej. Nowa książka powinna nawiązywać numeracją do poprzednio prowadzonych. Kolejne książki stanowią kolejne ponumerowane tomy dokumentacji. Książki nie trzeba rejestrować poprzez organ państwowego nadzoru budowlanego.
Należy w niej dokonywać zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudów w okresie wykorzystywania obiektu. Wpisy powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności i każdy wpis powinien zawierać informacje identyfikujące dokument, będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz informacje identyfikujące osobę która dokument wystawiła. Wpisy powinny być realizowane skrupulatnie w sposób trwały, poprzez właściciela albo zarządcę obiektu, bądź osobę poprzez nich upoważnioną. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się poprzez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany.
Treść książki obiektu budowlanego oraz wymagania prawne
Książka ma format A4, jest wykonana w sposób trwały gwarantujący przydatność do wykorzystywania w całym okresie funkcjonowania obiektu. Nasze książki spełniają wymagania oprawy trwałej, co oznacza, iż są tak wytwarzane, że nie ma możliwości usunięcia, albo podmiany kartki, bez możliwości zniszczenia książki. Taka oprawa powoduje, że nie musimy sznurować i plombować książki. Książka ma ponumerowane kolejno strony.
Spis treści:
I. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania wpisów do książki
II. dane identyfikacyjne obiektu
III. Spis dokumentacji załączony do książki obiektu
IV. dane techniczne znamionujące obiekt
V. Plan sytuacyjny obiektu
VI. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technologicznej skuteczności obiektu
VII. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technologicznej produktywności i wartości użytkowej całego obiektu
VIII.1 Wykaz opracowań technologicznych dotyczących obiektu
VIII.2 dane dotyczące opracowania technicznego
IX.1 Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie
IX.2 dane dotyczące dokumentacji technologicznej
X. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu
XI. Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu używania obiektu
Przechowywanie książki i dokumentacji obiektu budowlanego
Książkę obiektu budowlanego należy zakończyć gdy zapełnimy wszystkie rubryki w przynajmniej jednym dziale. Wtedy zakładamy nową książkę - stanowiącą kolejny tom dokumentacji, a starą należy dołączyć do dokumentacji obiektu.
Dokumenty stanowiące dokumentację obiektu budowlanego:
 • kolejne książki obiektu budowlanego
 • protokoły z kontroli obiektu budowlanego
 • oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technologicznego opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie podczas jego używania
 • dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza
 • instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i innych maszyn związanych z obiektem
Instytucje uprawnione do kontrolowania książki obiektu budowlanego
 • Inspektorzy Nadzoru Budowlanego
 • Inspektorzy Inspekcji Sanitarnej
 • Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy
 • Inspektorzy Ochrony Środowiska
 • Kontrolerzy Państwowej Straży Pożarnej
 • Kontrolerzy Urzędu Skarbowego
 • Ubezpieczyciele