Firma krajewski Legitymacja służbowa [pu/os-221] promocja 2020

jest dostępny w sklepie DRUKI AKCYDENSOWE

Parametry

Producent:FIRMA KRAJEWSKI
Kategoria:Pozostały biznes

Opis

UWAGA!

LEGITYMACJE SPRZEDAJEMY WYŁĄCZNIE PODMIOTOM UPRAWNIONYM DO NABYCIA TEGO TYPU DRUKÓW (urzędy gmin lub producenta handlowe, które mają pisemne zamówienie na tego typu produkt)

Nie prowadzimy sprzedaży dla osób prywatnych


Przedmiotem tej transakcji jest legitymacja służbowa, wytwarzana w oprawie introligatorskiej z tektury o grubości 2 mm z okleiną typu LIBRO (segregatorowa) w 4 kolorach: czerwonym, czarnym, granatowym, zielonym. Legitymacja jest przeznaczona dla pracowników:

  • urzędów gmin i miast
  • jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego
  • Policji, prokuratury
  • innych urzędów i organów, których pracownicy posiadają prawo do posługiwania się legitymacją z wizerunkiem godła państwowego

Na okładce złocony napis "LEGITYMACJA SŁOŻBOWA" + godło o wymiarach 35 x 40 mm. Legitymację można używać poprzez okres 5 lat, przedłużając jej ważność na okres kolejnego roku.

Podstawy prawne wykorzystywania druku:

• Art. 33 ust. 3 w zw. Z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
• Art. 284 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. DzU z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
• Art. 79a ustawy z 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej (t.j. DzU z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.)
• Art. 54 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. O finansach publicznych (DzU z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
• Art. 28 ust. 4 w zw. Z art. 1 Konstytucji RP
• Art. 1 ust. 3 ustawy z 31 stycznia 1980 r. O godle, odcieńch, hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. DzU z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 ze zm.)ku

Wzór legitymacji służbowej

oraz zasady jej wyrabiania ustala wójt w zarządzeniu określającym zasady funkcjonowania urzędu. Zgodnie z art. 33 ust. 2 w zw. Z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym wójt jako kierownik urzędu określa (w drodze zarządzenia) organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy. Obowiązek wyrobienia legitymacji, korzystania z niej czy jej wzoru powinien być ustalony przez wójta w regulaminie organizacyjnym urzędu.w dodatku niektóre ustawy wprost przewidują, iż do dokonania pewnych czynności należy przedstawić dokument stwierdzający upoważnienie do przeprowadzenia czynności, a także okazać legitymację służbową. Przykładem ustawy, na który powołują się w zarządzeniach wójtowie jest Ordynacja Podatkowa. W art. 284 par. 1 wspomnianej ustawy istnieje wyraźny obowiązek przedstawienia kontrolowanemu legitymacji służbowej. Inny przepis, na podstawie którego podmiot zobowiązany jest do okazania legitymacji, to art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nim, do dokonywania audytu wewnętrznego uprawnia - oprócz imiennego upoważnienia wystawionego poprzez kierownika jednostki - jeszcze legitymacja służbowa (bądź dowód tożsamości).
Wymienione powyżej przykłady sytuacji, w których niezbędna może się okazać legitymacja służbowa, osiągalne jest, że obowiązek wylegitymowania się pojawi się w innych sytuacjach, dlatego warto urzędników gminy zaopatrzyć w dokumenty stwierdzające pełnione przez nich funkcje.

Wizerunek orła
Używając wizerunku orła, należy pamiętać, iż zgodnie z art. 28 ust. 4 w zw. Z art. 1 Konstytucji RP, podlega on ochronie prawnej. Szczegółowe zasady korzystania z godła ustalone są w ustawie o godle, kolorch, hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Wspomniana ustawa także kładzie nacisk na ochronę tego symbolu Polski. Jednak w art. 2a pkt 3 tej ustawy prawodawca zezwolił na stosowanie wizerunku orła ustalonego dla godła m.in. Gminom, związkom międzygminnym i ich organom. Organem zaś, wg art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), który wykonuje swoje zadania za pomocą urzędu (art. 33 wspomnianej ustawy).


Poniżej znajdą Państwo plik do pobrania w formacie PDF, który można wydrukować na drukarce